TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1600 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Klasy ADR, transport materiałów niebezpiecznych

0

ADR - to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR składa się z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym

Załącznik A

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach

Klasa:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2. Gazy (2.1 – Gazy palne, 2.2 – Gazy niepalne, 2.3 – Gazy trujące)
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B

W załączniku B określone są:

  • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern
  • dodatkowe wyposażenie jednostek transportowyc
  • wymagania w stosunku do załogi pojazdu
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
  • dokumentacja wymagana przy przewozie
  • wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele
Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1600 firm