TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Licencja na wykonywanie transportu drogowego.

0

Licencja na wykonywanie transportu drogowego. Przedsiębiorca posiadający w swojej firmie samochody i zamierzający wykorzystywać je w celach zarobkowych musi mieć na uwadze, że konieczne może być uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego. Aby uzyskać taką licencję, należy wywiązać się z szeregu obowiązków. Wnioskowanie o licencję Licencję na transport drogowy wydaje starosta właściwy terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Udzielana jest ona na okres o jaki ubiega się wnioskodawca, z tym, że nie może być on krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 50 lat. Aby ją uzyskać, należy spełnić szereg wymagań. Po pierwsze, członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą spełniać wymóg dobrej reputacji. Uznaje się, że nie jest on spełniony, jeżeli osoby te zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Nie będzie on także spełniony, jeżeli w odniesieniu do tych osób wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Po drugie, przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami Prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. Ponadto przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. Dodatkowo zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez niego, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. Ponadto osoby te oraz przedsiębiorca (jeżeli samodzielnie będzie wykonywał transport drogowy) muszą spełniać wymagania określone w Prawie o ruchu drogowym, m.in. posiadać prawo jazdy określonej kategorii. Sytuacja finansowa Aby uzyskać licencję, trzeba też wykazać się posiadaniem sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Określa się ją dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: – 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, – 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy, – 50.000 euro – przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie Kwoty te należy przeliczyć stosując średni kurs euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym dokonywana jest ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy. Wyłączeni spod obowiązku Ustawodawca przewidział też zwolnienia od obowiązku ubiegania się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego. Ma to zastosowanie w odniesieniu do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Pod pojęciem niezarobkowego przewozu drogowego rozumieć należy każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdzają: a. środki finansowe:

 • środki pieniężne dostępne na rachunku bankowym – zaświadczenie z banku ważne 3 miesiące od daty wystawienia,
 • gwarancje bankowe z określonym terminem ważności,
 • obligacje i papiery wartościowe,
 • weksle wystawione przez osobę trzecią na rzecz przewoźnika – ważne bezterminowo,

b.  ogół praw majątkowych (aktywa) przysługujące podmiotowi, w tym:

 • prawo własności do rzeczy ruchomych (środki transportowe i inne składniki majątkowe), których wartość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego (ważność wyceny 1 rok),
 • nieruchomości, których wartość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • akty notarialne dotyczące nieruchomości z terminem ważności jednego roku od dnia sporządzenia,
 • aktywa potwierdzone polisą ubezpieczeniową, gwarancje ubezpieczeniowe z terminem ważności obowiązywania gwarancji,

Sprawozdanie finansowe w formie bilansu za ostatni rok działalności gospodarczej, gdzie pod uwagę brana jest szczególnie kolumna „aktywa razem”. Księgowy wykaz środków trwałych wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o zgodności tego dokumentu ze stanem faktycznym i zobowiązaniem do złożenia odpowiedniej aktualizacji w razie zmiany stanu faktycznego, powodującego pogorszenie sytuacji finansowej.

Źródło: Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”

podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.)

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.