TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Polscy przewoźnicy, a płaca minimalna w Niemczech.

0

1 stycznia 2015 r. weszły w życie w Niemczech przepisy narzucające sektorowi transportu płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę pracy kierowcy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi dotychczas (do dnia 9 stycznia 2015 r.) od niemieckiej administracji celnej oraz niemieckiego ministerstwa pracy, nowy przepis ma zastosowanie do zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt – komunikaty ZMPD z dnia 19 i 23 grudnia 2014 r.).

W ostatnim czasie pojawiało się wiele sprzecznych interpretacji – prezentowanych zarówno przez niemieckie, jak i polskie  kancelarie prawne – w zakresie obowiązku stosowania niemieckiej  płacy minimalnej przez polskie firmy przewozowe. Jednak Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec potwierdziło polskiej ambasadzie w Berlinie, że obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców według stawki minimalnej dotyczy polskich kierowców  ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec od 1.01.2015 r., jako zasady terytorialnej, bez rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej” (informacja dostępna TUTAJ).

W świetle informacji przedstawionej przez niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów zalecamy zastosowanie trybu postępowania zaproponowanego przez ZMPD w komunikatach z 23.12.2014 r. oraz 8.01.2015 r., a więc powiadamianie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej pracy wykonywanej przez polskie firmy transportowe w Niemczech.

Jednocześnie – w opinii ZMPD – przepisy niemieckie stoją w ewidentnej sprzeczności z fundamentalną unijną zasadą swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów. Dlatego ZMPD nadal będzie podejmować działania – w kraju i za granicą – aby doprowadzić do uchylenia niemieckich przepisów w zakresie, w jakim mają one dotyczyć pracowników niezatrudnionych na terytorium Niemiec, bowiem godzą one w swobodę przedsiębiorczości i mobilności przedsiębiorstw.  Efektem dotychczasowych działań ZMPD jest planowane przez Komisję Europejską wszczęcie procedury wyjaśniającej wobec Niemiec w związku z narzuceniem przez ten kraj płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. Jednak takie postępowanie może potrwać kilka miesięcy.

Należy zauważyć, że pomimo podjętych przez ZMPD interwencji w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pisma kierowane w tej sprawie na początku grudnia 2014 roku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Europejskiej (patrz komunikat ZMPD z dnia 9 grudnia 2014 r.). A jest to sprawa, która wymaga zdecydowanej interwencji ze strony polskiego rządu, i to nie tylko w interesie polskich przewoźników, ale przede wszystkim w interesie polskiej gospodarki i jednolitego wspólnotowego rynku.

W związku z powyższymi faktami, pomimo negatywnego stanowiska ZMPD wobec zakresu stosowania niemieckiego prawa, do czasu wprowadzenia w nim zmian lub zmiany stanowiska niemieckich władz, co do zakresu stosowania stawki minimalnej, ZMPD – celem ochrony przed dotkliwymi karami wynoszącymi do 30 000 euro – zaleca przewoźnikom – członkom ZMPD zastosowanie się do powyższych wymogów.

Informacja z dnia 9 stycznia 2015 r.

Płaca minimalna nie dotyczy samozatrudnionych, ale….

9 stycznia 2015 r., niemiecka Administracja Celna przekazała nam informację, że przepisy o płacy minimalnej dotyczą tylko pracowników zatrudnionych, a więc nie dotyczą kierowców samozatrudnionych.

Jednakże administracja celna zwraca uwagę, że samozatrudnienie istnieje wtedy, jeśli dana osoba swoją pracę wykonuje niezależnie, co oznacza, że przyjmuje zamówienia na transport od różnych klientów (nie więcej niż 5/6 dochodu pochodzi od jednego klienta), a w zamówieniu transportowym określone jest tylko miejsce i termin dostarczenia ładunku. O wszystkich innych zagadnieniach związanych z danym transportem, jak  na przykład o  trasie przejazdu, decyduje kierowca samozatrudniony. Dodatkowo kierowca samozatrudniony prowadzi własny pojazd, a nie pojazd swoich klientów. Innym kryterium odróżnienia kierowcy samozatrudnionego od „fikcyjnego” samozatrudnionego jest to, że kierowca samozatrudniony otrzymuje zapłatę za konkretne zamówienie, a nie za godzinę pracy.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie decyzje podejmowane będą w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku. W związku z tym niemiecka administracja celna zaleca, aby w razie  wątpliwości  również powiadamiać  Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o planowanych operacjach transportowych.

Najnowsze informacje – jest światełko w tunelu?

Minimalne wynagrodzenie określone w ramach udzielania zamówień publicznych nie może być rozszerzone na pracowników podwykonawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli ci pracownicy wykonują dane zamówienie wyłącznie w tym państwie – tak wynika z wyroku Trybunału w Luksemburgu.

Zdaniem Trybunału, wymóg zapłaty minimalnego wynagrodzenia bez związku z kosztami utrzymania istniejącymi w tym innym państwie członkowskim jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług.

Ustawa Landu Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) stanowi, że niektóre zamówienia publiczne na usługi mogą zostać udzielone tylko przedsiębiorstwom, które przy składaniu ofert zobowiązały się do wypłaty swoim pracownikom minimalnej stawki godzinowej w wysokości 8,62 EUR tytułem spełnienia świadczenia. Ustawa ta ma, bowiem na celu zapewnienie, aby pracownikom wypłacano godziwe wynagrodzenie dla uniknięcia „dumpingu socjalnego” i stawiania w niekorzystnej sytuacji konkurujących przedsiębiorstw, które przyznają godziwe wynagrodzenie swoim pracownikom.     W ramach zaproszenia do składania ofert, którego przedmiotem było zamówienie publiczne dotyczące cyfryzacji dokumentów i konwersji danych dla urzędu urbanizacyjnego, miasto Dortmund wymagało na podstawie tej ustawy, aby minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,62 EUR zostało zagwarantowane pracownikom zatrudnionym przez podwykonawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim (w tym przypadku w Polsce), z którego zamierza skorzystać oferent i którzy to pracownicy wykonują dane zamówienie wyłącznie w tym państwie. Bundesdruckerei, niemieckie przedsiębiorstwo zainteresowane tym zaproszeniem do składania ofert, zwróciło się do właściwej niemieckiej izby ds. zamówień publicznych, która, mając wątpliwości co do zgodności spornych przepisów (takich jak zastosowane przez miasto Dortmund) z prawem Unii, a w szczególności ze swobodą świadczenia usług, zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości.

W wyroku Trybunał odpowiedział, że w sytuacji takiej jak w omawianej sprawie, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż to, do którego należy instytucja zamawiająca, swoboda świadczenia usług sprzeciwia się temu, aby państwo członkowskie, do którego należy ta instytucja zamawiająca, zobowiązywało podwykonawcę do zapłaty pracownikom minimalnego wynagrodzenia.

Trybunał stwierdził przede wszystkim, że takie przepisy mogą stanowić ograniczenie w swobodnym przepływie usług. Nakazanie bowiem zapłaty minimalnego wynagrodzenia przez podwykonawców oferenta mających siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym minimalne stawki wynagrodzenia są niższe, stanowi dodatkowy ciężar gospodarczy, którego skutkiem może być powstrzymanie, utrudnianie lub zmniejszenie atrakcyjności wykonywania świadczeń w tym drugim państwie członkowskim.

Trybunał zauważył jednak, że takie przepisy co do zasady mogą być uzasadnione celem ochrony pracowników. Jednakże, o ile takie przepisy mają zastosowanie tylko do zamówień publicznych, nie mogą one osiągnąć tego celu, jeśli nie ma oznak pozwalających uznać, że pracownicy działający na rynku prywatnym nie potrzebują takiej ochrony wynagrodzenia jak pracownicy działający w ramach zamówień publicznych. W każdym wypadku zakwestionowane przepisy krajowe, o ile ich zakres stosowania obejmuje sytuację taką jak w omawianej sprawie, wydają się nieproporcjonalne.  Poprzez nakazanie określonej płacy minimalnej, która odpowiada płacy wymaganej do zapewnienia w Niemczech godziwego wynagrodzenia pracownikom w związku z kosztami utrzymania istniejącymi w tym kraju, które jednak nie ma związku z kosztami utrzymania istniejącymi w państwie członkowskim, w którym zostaną zrealizowane świadczenia dotyczące rozpatrywanego zamówienia publicznego (w tym przypadku w Polsce) i które pozbawiłoby podwykonawców mających siedzibę w tym ostatnim państwie członkowskim odniesienia konkurencyjnej korzyści z różnic istniejących między odpowiednimi stawkami płac, przepisy te wykraczają poza to, co jest niezbędne do zapewnienia osiągnięcia celu ochrony pracowników. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 września 2014 r. w sprawie C-549/13 Bundesdruckerei GmbH przeciwko Stadt Dortmund.

Źródło: curia.europa.eu, zmpd.pl, własne.

 Źródło zdjęcia: wikimedia.orgCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.