TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Termograf, wydruk z termografu

0

Większość krajów Europy sprecyzowała i znormalizowała wymagania dotyczące transportu i przechowywania żywności. Bardzo wymagające w tym zakresie jest prawodawstwo Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Niemiec.
Coraz więcej przewoźników w krajach europejskich, którzy zajmują się przewozami zamrożonych lub schłodzonych produktów żywnościowych wyposaża swoje pojazdy w przyrządy służące do monitorowania i rejestracji temperatury w chłodniach – urządzeniem tym jest termograf.
Elektroniczne systemy monitorowania i rejestracji temperatury przewożonego ładunku stanowią obecnie wyposażenie standardowe niemal każdego pojazdu przystosowanego do przewozu schłodzonych lub zamrożonych produktów spożywczych, artykułów chemicznych lub artykułów medycznych.

Powodem dla którego stosowanie systemów monitorowania i rejestracji temperatury w transporcie chłodniczym w krajach Unii Europejskiej jest konieczność sprostania wymaganiom legislacyjnym dotyczącym przechowywania i przewozu w określonych zakresach temperatur artykułów konsumpcyjnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W momencie wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do jakości przewożonych artykułów żywnościowych często oskarżonym o niedotrzymanie warunków przewozu jest przewoźnik. Tutaj jedynym narzędziem, które pozwoli udowodnić poprawność warunków transportu jest termograf.

Towar po załadowaniu mógł dotrzeć na miejsce rozładunku w stanie nie pozwalającym na jego konsumpcję mimo zachowania przez przewoźnika wszelkich wymogów w czasie transportu. W takim przypadku wydruk z termografu pozwoli udowodnić, że to nie przewoźnik ponosi odpowiedzialność za obniżenie lub całkowitą utratę jakości przewożonego towaru a nadawca.

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje przyjęta w prawodawstwie poszczególnych krajów Dyrektywa 92/1/EEC, która wymaga aby podczas transportu, magazynowania i przechowywania zamrożonych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi było zainstalowane odpowiednie urządzenie rejestrujące temperaturę powietrza. Urządzenie to musi rejestrować temperaturę automatycznie w określonych odstępach czasu.

Kraje Unii Europejskiej mają swoje własne interpretacje prawne Dyrektywy 92/1/EEC i 93/43/EEC, ale wobec braku jednolitej interpretacji dla wszystkich krajów Unii w wielu krajach przyjęto Niemiecką interpretację i honoruje się niemieckie zatwierdzenia typu nadane przez jednostki TUV.
Obecnie zgodnie z wprowadzaną Dyrektywą EN 12830 wszystkie uprawnione organizacje w poszczególnych krajach mogą wykonywać zatwierdzenia typu według zunifikowanej metodyki badań i ich zatwierdzenia będą automatycznie uznawane w poszczególnych krajach Unii.
Ponieważ koszt wykonania odpowiednich badań jest stosunkowo wysoki niektórzy producenci urządzeń unikają długotrwałej procedury i oferują tańsze systemy, których wykorzystywanie nie będzie zapewniało zgodności z wymogami Dyrektywy EEC.
Dyrektywa ta wymaga również aby termograf był osobnym instrumentem pomiarowym a nie integralnym elementem agregatu chłodniczego.

Termograf jest tak skonstruowany aby monitorować temperaturę powietrza wewnątrz chłodni i jest często postrzegany jako rozbudowa agregatu. Termograf może odbierać i rejestrować sygnały pochodzące od agregatu (włączenie/wyłączenie agregatu, odszranianie) jednak sprawą zasadniczej wagi jest aby termograf był osobnym urządzeniem, które może pracować niezależnie od agregatu.
Dyrektywa 12830 wymaga niezależności systemu rejestrującego temperaturę od przyrządów agregatu chłodniczego. Niezależność na stałe zabudowanego w pojeździe termografu od agregatu chłodniczego, posiadanie możliwości wydruku danych oraz zatwierdzony system termografu jest wobec tego jedynym sposobem na spełnienie wymagań Dyrektywy EEC.
Zatwierdzony termograf przechodzi badania których celem jest potwierdzenia akceptowalnej dokładności w zakresie pomiarowym oraz stwierdzenie braku podatności wyników pomiarów od czynników zewnętrznych. Część tych procedur zatwierdzenia typu zakłada konieczność sprawdzenia warunków produkcyjnych zapewniających powtarzalność wskazań poszczególnych termografów przed ich dostarczeniem do odbiorcy.
Ponadto istnieje potwierdzone przez CEN 141012 konieczność wykonywania okresowej weryfikacji wskazań systemu termografu (rejestrator + czujnik) i sprawdzenia czy wyniki pomiarów mieszczą się w granicach +/- 1 C lub +/- 0.5 C. Test ten zakłada sprawdzenie systemu w granicach +/- 5 C od normalnej temperatury pracy chłodni.
Weryfikacji takiej należy dokonywać co najmniej co każde 12 miesięcy.

Spośród dostępnych na rynku termografów wiele urządzeń to przyrządy starszej generacji tworzące wykres temperatury na woskowanej tarczy podobnej do tarczy tachografu.
Taki termograf o ile jest sprawny może przekazywać jedynie informację dotyczącą temperatury i to często tylko z jednego czujnika. Taki wykres jest trudny do analizy przy wykorzystani systemów komputerowych i stosunkowo trudny do przechowywania i powielania. Należy również pamiętać o konieczności wymiany tarczy. Nowsze generacje termografów zostały wyposażone w drukarkę i automatyczny system rejestracji danych oraz możliwość przeniesienia danych i ich opracowywania przy użyciu specjalistycznych programów. Są już stosowane urządzenia, które wraz z przyjazdem pojazdu do bazy zdalnie przesyłają dane do komputera znajdującego się w bazie dla odpowiedniej analizy wyników jak również stosuje się układy zdalnego przesyłu danych przy wykorzystaniu systemu zdalnego pozycjonowania pojazdu.

Termografy wyposażone w zabudowaną w urządzeniu drukarkę igłową umożliwiającą graficzną, jak i cyfrową interpretację wyników pozwalając na wykonywanie wydruków w takiej liczbie i z taką częstotliwością jaka jest niezbędna. W przypadku drukarki na stałe zabudowanej, nie ma konieczności każdorazowego, często uciążliwego, podłączania oddzielnej drukarki do termografu dla wykonania wydruku. Drukarka pozwala na wykonanie wielu wydruków np. przy dostawie towarów do magazynu można wykonać dwa wydruki trasy przejazdu, jeden stanowi potwierdzenie odpowiednio wykonanej usługi transportowej przekazywane na rzecz odbiorcy, drugi identyczny wydruk może zostać opatrzony podpisem i pieczęcią odbiorcy i dla przewoźnika stanowić będzie dowód dostarczenia towarów w odpowiednich warunkach do odbiorcy co praktykuje wielu przewoźników w Polsce.
Na wydrukach zawsze znajdują się informacje dotyczące temperatury oraz czasu, w zależności od specyfikacji również można rejestrować fakt rozmrożenia, otwarcia drzwi, pracy agregatu chłodniczego a na każdym wydruku znajduje się nazwa firmy przewozowej i numer rejestracyjny pojazdu.

Umieszczenie co najmniej dwóch czujników temperatury i odpowiednia kontrola temperatury pozwala również na wykrycie czy załadowany towar był przechowywany wcześniej
w odpowiedniej temperaturze (czy nie został załadowany o temperaturze wyższej niz temperatura przechowywania co niestety często ma miejsce) oraz czy towary w chłodni są tak rozmieszczone aby zachowana została prawidłowa cyrkulacja powietrza w chłodni.

Należy spodziewać się upowszechnienia się systemów rejestracji temperatury w transporcie i dostawach towarów spożywczych również w Polsce nie tylko w grupie pojazdów przewożących zamrożone towary, ale również w transporcie schłodzonych produktów żywnościowych.
Wpływ na to będą miały firmy ubezpieczeniowe żądające wyposażenia chłodni przewożących ubezpieczoną żywność lub artykuły chemiczne w termografy oraz sukcesywne przyjmowanie rozwiązań prawnych stosowanych w Unii Europejskiej w Polskim prawodawstwie.

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.