TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Transport chłodniczy, normy prawne, umowa ATP, ustawa o transporcie drogowym

0

Przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych środkami transportu drogowego regulują dwa podstawowe akty prawne:
1. Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371)
2. Umowa ATP

Ustawa o transporcie drogowym
Określa wymagane dokumenty, które powinni posiadać kierowcy wykonujący transport drogowy.
Nakłada ona na kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy, zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, obowiązek posiadania świadectwa wymaganego zgodnie z umową o ATP.

Pełna treść - ustawa o transporcie drogowym - (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371)

Umowa ATP
W ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Grupa Robocza do spraw Przewozu Szybko Psujących się Art. Żywnościowych opracowała w Genewie umowę o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, zwaną umową ATP. Określono w niej warunki, których przestrzeganie pozwala zachować jakość, zdrowotność i smakowość szybko psujących się artykułów spożywczych w czasie ich przewozu, tzn. od chwili załadunku do czasu wyładunku. Ma to szczególne znaczenie przy długich przewozach międzynarodowych.

 Umowa ATP określa zarówno rodzaje artykułów żywnościowych podatnych na szybkie psucie, wysokość temperatury wymaganej podczas przewozu, jak i szczegółowe warunki, które powinny spełniać pojazdy używane do przewozu tych artykułów. Ponadto Umowa ATP określa warunki badań takich pojazdów oraz sposób ich oznaczania specjalnymi znakami rozpoznawczymi.

Rozwój eksportu i importu żywności oraz zapotrzebowanie na zdrową i ekologiczną żywność spowodowały, że niemal wszystkie kraje europejskie i wiele krajów spoza Europy podpisało Umowę ATP (Austria. Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Kazachstan, Luksemburg, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania i Włochy).

Przepisy merytoryczne zawarte w umowie ATP w szerokim zakresie określają warunki termiczne środków transportu i przewożonych produktów oraz warunki pomiarów i kontroli właściwości izotermicznych.

W umowie określono także warunki dotyczące temperatur, które powinny być przestrzegane przy przewozie zamrożonych i głęboko zamrożonych artykułów żywnościowych. Zgodnie z wymaganiami ATP każdy pojazd przeznaczony do przewozu określonych artykułów żywnościowych, musi spełniać konkretne warunki termoizolacyjne, a agregat chłodzący musi zapewniać obniżenie i utrzymanie temperatury wewnątrz nadwozia na wymaganym poziomie.

Głównym i podstawowym warunkiem prawidłowego określenia właściwości termoizolacyjnych jest globalny współczynnik przenikania ciepła przez ściany nadwozia. Ustalenie wielkości tego współczynnika, sprawdzenie użytkowej wydajności chłodniczej i skuteczności chłodzenia, wymaga kilkudniowych pomiarów temperatur zewnątrz i wewnątrz próżnego nadwozia.
Pomiary te mogą być przeprowadzane przez instytucje upoważnione do tych badań przez ministra właściwego ds. transportu oraz wyłącznie w specjalistycznych komorach badawczych.

Urzędowym dokumentem zgodności pojazdu z wymaganiami umowy ATP jest „świadectwo zgodności środka transportu”.

Pełna treść - umowa ATP

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.