TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Warunki transportu leków

0

Transport leków powinien przebiegać z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
W świetle tych przepisów produkty lecznicze nie mogą być traktowane w przewozie tak, jak każdy inny towar masowy.
Ustawodawca dzieli obrót produktami leczniczymi na obrót hurtowy i obrót detaliczny.

Hurtowy przewóz produktów leczniczych powinien odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru (np. wytwórca –> hurtownia, hurtownia –> hurtownia, hurtownia –> apteka).
Jeżeli zachodzi potrzeba przeładunku, może się on odbywać tylko w tzw. komorach przeładunkowych.
Komora przeładunkowa stanowi element systemu transportowego hurtowni farmaceutycznej i służy do czasowego składowania produktów leczniczych, przez okres nie dłuższy niż 36 godzin. Produkty lecznicze muszą znajdować się w zamkniętych opakowaniach transportowych lub w zbiorczych opakowaniach wytwórcy w warunkach określonych dla danych produktów leczniczych. Do produktów leczniczych znajdujących się w komorach przeładunkowych należy dołączyć dokumentację transportową, w tym określającą czas dostawy tych produktów do komory.
Pomieszczenia komory przeładunkowej muszą odpowiadać warunkom technicznym wymaganym dla pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej, co jest weryfikowane i potwierdzane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną musi posiadać tytuł prawny do pomieszczeń komory przeładunkowej. Komora przeładunkowa powinna zostać ponadto wskazana w treści zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Z uwagi na powiązanie komory przeładunkowej z hurtownią farmaceutyczną, podkreślić należy, że komorą przeładunkową nie może być obiekt zewnętrznego przewoźnika, któremu powierzono wykonywanie przewozów produktów leczniczych.

Zasady transportu

Fakt, że transport może się odbywać tylko bezpośrednio między miejscem nadania a miejscem odbioru natomiast przeładunek dozwolony jest tylko w komorach przeładunkowych hurtowni nie oznacza, że przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną nie może powierzyć przewozu leków zewnętrznemu przewoźnikowi.
Z pewnością jednak wymóg dokonywania przeładunków wyłącznie w komorach przeładunkowych stanowi istotne utrudnienie, wyłączające zasadniczo możliwość transportowania produktów leczniczych w ramach przewozów drobnicowych, które opierają się na sieci lokalnych terminali przewoźników, w których przesyłki są przeładowywane. Rozwiązania powyższe są jednak podyktowane względami bezpieczeństwa.
Dalsze wskazówki dotyczące transportu produktów leczniczych zostały przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U 2002, Nr 144, poz. 1216).
W szczególności załadunek i transport produktów leczniczych odbywać się ma w sposób gwarantujący: identyfikację produktu leczniczego, nadawcy i odbiorcy; zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych; zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą; zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników oraz odpowiednią temperaturę.

Przewoźnik

Zapewnienie właściwych warunków transportu leków spoczywa w pierwszej kolejności na przedsiębiorcy prowadzącym obrót hurtowy. Niedopełnienie wspomnianych wymogów może prowadzić nawet do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik, jako przedsiębiorca, zwolniony jest z obowiązku znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady postępowania z poszczególnymi grupami towarów.
Przewóz produktów leczniczych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy lekami stanowi podstawę do odpowiedzialności cywilnoprawnej przewoźnika wobec tego przedsiębiorcy.

Temperatura transportu wynika ze specyfiki danego produktu o czym nadawca musi poinformować.
Najczęściej są to przedziały 15°C-25°C,  8°C-15°C oraz 2°C-8°C.
Maksymalna wilgotność powietrza także wynika ze specyfiki towaru (max. do 70%)

Obowiązkowe jest udokumentowanie, że transport przebiegał w wymaganej temperaturze.
W tym miejscu należy wspomnieć o kalibracji urządzeń pomiarowych ponieważ w przypadku jej braku pomiary są nieważne co najprawdopodobniej będzie się wiązało z uniemożliwieniem wprowadzenia towaru do obrotu a tym samym do konieczności jego utylizacji. W uzasadnionych przypadkach kosztem utylizacji obciąży się przewoźnika (również w przypadku nie zachowania innych wymaganych warunków transportu. Poszukując sprawdzonych przewoźników do transportu leków, warto zajrzeć na platformę SmartFrigo.com. Każdy z nich jest bowiem dokładnie zweryfikowany, dzięki czemu można mieć pewność co do jakość wykonywanych przez nich usług.

Źródło zdjęcia: flickr.comCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.