TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Podstawy prawne transportu w temperaturze kontrolowanej w Polsce.

0

Przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych środkami transportu drogowego regulują dwa podstawowe akty prawne:

Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz

Umowa ATP – umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, ratyfikowana przez Polskę w 1984 roku (Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254). Dopuszczenie środka transportu chłodniczego do ruchu lub opakowania transportowego (do przewozu produktów żywnościowych) do obrotu podlega również następującym przepisom sanitarnym:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych;

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Ustawa o transporcie drogowym określa wymagane dokumenty, które powinni posiadać kierowcy wykonujący transport drogowy. Nakłada ona na kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy, zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, obowiązek posiadania świadectwa wymaganego zgodnie z umową o ATP.

Przepisy merytoryczne zawarte w umowie ATP w szerokim zakresie określają warunki termiczne środków transportu i przewożonych produktów oraz warunki pomiarów i kontroli właściwości izotermicznych. Ponadto w umowie określono warunki dotyczące temperatur, które powinny być przestrzegane przy przewozie zamrożonych i głęboko zamrożonych artykułów żywnościowych.

Zgodnie z wymaganiami ATP każdy pojazd przeznaczony do przewozu określonych artykułów żywnościowych, musi spełniać określone warunki termoizolacyjne. Według nich agregat ziębniczy musi zapewniać obniżenie i utrzymanie temperatury wewnątrz nadwozia na wymaganym poziomie.

Głównym i podstawowym warunkiem prawidłowego określenia właściwości termoizolacyjnych jest globalny współczynnik przenikania ciepła przez ściany nadwozia. Ustalenie wielkości współczynnika K dla określonego rodzaju pojazdu i jego klasy, sprawdzenie użytkowej wydajności chłodniczej i skuteczności chłodzenia, wymaga kilkudniowych pomiarów temperatur zewnątrz i wewnątrz próżnego nadwozia. Pomiary te mogą być przeprowadzane przez instytucje upoważnione do tych badań przez ministra właściwego ds. transportu oraz wyłącznie w specjalistycznych komorach badawczych. Urzędowym dokumentem zgodności pojazdu z wymaganiami ATP jest „świadectwo zgodności środka transportu

Laboratorium Centralnego Ośrodka Chłodnictwa znajduje się w rejestrze uznawanych stacji badań izotermicznych środków transportu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Laboratorium COCH, na podstawie upoważnienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1995r., wykonuje badania izolowanych cieplnie środków transportu chłodniczego wg umowy ATP i wystawia świadectwo zgodności z wymaganiami tej umowy (w zakresie właściwości izotermicznych oraz skuteczności chłodzenia).

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.