TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Transport mrożonej żywności w Unii Europejskiej

0

W celu ujednolicenia przepisów dotyczących handlu produktami mrożonymi w całej Unii Europejskiej, Rada Europy we współpracy z Parlamentem Europejskim przyjęła Dyrektywę nr 89/108/EWG. Odnosi się ona do głęboko mrożonych artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które zostały poddane właściwemu procesowi zamrażania (głębokiemu mrożeniu).

W myśl tej dyrektywy temperatura głębokiego mrożenia musi być stabilna i osiągać -18 stopni C lub mniej z możliwymi krótkotrwałymi wahaniami temperatury podczas transportu nie większymi jednak niż 3 stopnie C. Dyrektywa nie podaje dokładnie jaki ma być czas, czy też szybkość zamrażania artykułów spożywczych, stwierdza jedynie, że ma się ono zakończyć tak szybko jak to możliwe. W praktyce oznacza to, iż proces zamrażania można zakończyć przed osiągnięciem w rdzeniu produktu temperatury -18 stopni C, a wyrównanie temperatury nastąpi później – podczas okresu stabilizacji termicznej. Niektóre z państw członkowskich Unii Europejskiej dodatkowo wymagają, aby w przypadku zamrażania żywności porcjowanej na małe kawałki (np. steki, filety rybne) temperatura -18 stopni C w rdzeniu osiągana była w czasie krótszym niż 1 godzina. W przypadku zamrażania większych kawałków żywności np. drobiu żądaną temperaturę w rdzeniu należy osiągać w czasie 2-6 godzin, a w przypadku dużych opakowań, (zawierających np. mięso z kością) czas ten ma wynosić 24 godziny.

Wymagania dotyczące monitoringu podczas transportu głęboko mrożonych produktów spożywczych określa Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich nr 92/1/EWG. Zgodnie z jej treści powinny one zostać  wyposażone w odpowiednie urządzenia do monitorowania temperatury powietrza w częstych i regularnych odstępach czasu. Uzyskane pomiary należy oznaczyć datą i przechowywać przez minimum jeden rok lub dłużej (zależenie od rodzaju transportowanej żywności). W poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej możliwe są odstępstwa od powyższych wymagań w przypadku komór chłodniczych o pojemności mniejszej niż 10 m3 przeznaczonych do składowania zapasów w placówkach sprzedaży detalicznej zezwalając na dokonywanie pomiaru temperatury powietrza za pomocą łatwo widocznego termometru.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków transportu żywności mrożonej pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych zawarto umowę o „Międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów spożywczych i specjalnych środkach transportu do tych przewozów” (ATP). Zgodnie z Artykułem 1 umowy ATP przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych konieczne jest stosowania izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni i ogrzewanych środków transportu, które odpowiadają określeniom i wymaganiom podanym w umowie ATP. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule.  

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.